Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

NSZZ Solidarność KRUSZGEO

Jest wczesna i jak się wiele lat później okaże prze"złota" polska jesień roku 1980. Robotnicy Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" w Rzeszowie, inspirowani przez doniesienia tak zwanych "środków masowego przekazu" a ponadto a może przede wszystkim przez kolegów pracujących w  sąsiednim "INSTALU", decydują jako Jedni z pierwszych Zakładów Rzeszowa dąłączyć do nowo tworzonej NIEZALEŻNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Nasze Przedsiębiorstwo było wówczas przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "Kruszgeo". W październiku 1980 r pracownicy Zarządu Przedsiębiorstwa występują do Dyrekcji z wnioskiem o przeprowadzenie zebrania, mającego na celu zorganizowanie Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych pod nazwą "Solidarność". W czasie zebrania, powołana wcześniej do reprezentowania pracowników grupa inicjatywna w składzie:Stanisław Wiatr, Zbigniew Muła, Franciszek Urban, Julian Pasternak, Maria Stachowicz. przedstawiają Dyrekcji postulat utworzenia NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie. Postulat zostaje przyjęty a grupa inicjatywna przekształca się w komitet Założycielski NSZZ Solidarność. Wiadomość o powołaniu w Przedsiębiorstwie Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność została przyjęta przez większość robotników w "terenie" z ogromnym entuzjazmem. Szeregi chętnych do wstąpienia do prawdziwego Związku Zawodowego powiększały się z dnia na dzień. Ze względu na rozległy obszar działalności Przedsiębiorstwa (byłe województwa: rzeszowskie, przemyskie, krośnieńskie, tarnowskie i nowosądeckie) dopiero po kilku miesiącach, dnia 17 grudnia 1980 roku, udaje się przeprowadzić Zakładowe Zebranie Członków Związku. Uczestnicy zebrania wybierają Komisję Zakładową i Prezydium w następującym składzie:


Przewodniczący - Stanisław WIATR


z-ca Przewodniczącego - Zbigniew MUŁA


Sekretarz - Maria STACHOWICZ


Skarbnik - Julian PASTERNAK


Członek Prezydium - Grażyna MAJCHER


Stanisław WIATR zostaje oddelegowany do pracy na etacie Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w rzeszowskim "Kruszgeo" wraz z komisjami w WSK, ZELMERZE, INSTALU, POLFIE jest jedną pierwszych powstałych na terenie zakładów pracy Rzeszowa. Radość "niezależnych" i upokarzanych przez lata pracowników "Kruszgeo" mogących w końcu dbać o swoje prawa i godną pracę trwa do.....13 grudnia 1981 roku. W dniu tym zostaje wprowadzony przez obywatela Jaruzelskiego i jego popleczników, na terytorium tak zwanej PRL "stan wojenny". Ów "porządek" delegalizuje między innymi działalność NSZZ "Solidarność". Tysiące działaczy Związku a wśród nich Stanisław WIATR i Zbigniew MUŁA zostają aresztowani i do kwietnia 1982 roku internowani w Zakładzie Karnym w Załężu.Przetrącenie "kręgosłupa" Organizacji, na 8 lat pozostawia Komisję Zakładową i członków Związku w hibernacji. Jednak wystarczyła iskra, żeby obudzić robotników "Kruszgeo" do dalszego decydowania o losie własnym i swojego Zakładu. Po obradach tzw. "okrągłego stołu", którego ustalenia obejmowały ponowną legalizację związku oraz po przeprowadzeniu w dniu 4 czerwca częściowo wolnych wyborów, w których "Solidarność" odniosła przekonywujące zwycięstwo, 7 czerwca 1989 roku pracownicy R.P.P.K.i U.G. "Kruszgeo" powołują komitet, którego celem jest reaktywowanie działalności NSZZ "Solidarność". W skład komitetu wchodzą: Bogusław Skotnicki, Alfred Wąs, Ryszard Markowski i Bogusław Plęs. Po akceptacji Dyrekcji Przedsiębiorstwa postulatu reaktywowania działalności NSZZ "Solidarność" 20 lipca 1989 roku zostają przeprowadzone wybory do Tymczasowej Komisji Zakładowej.Przewodniczącym Tymczasowej KZ zostaje wybrany Ryszard Markowski, a w skład Komisji wchodzą: Maria Stachowicz, Elżbieta Czarnik, Maria Odój, Andrzej Drążek, Alfred Wąs, Wacław Wołowiec. Głównym zadaniem Tymczasowej KZ jest przywrócenie struktur związkowych w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa rozproszonych na terenie ówczesnych województw: rzeszowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, przemyskiego i krośnieńskiego; ponadto opracowanie ordynacji wyborczej i przeprowadzenie wyborów Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Rz.P.P.K. i U.G. "Kruszgeo" w Rzeszowie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w idee odrodzenia "Solidarności" już w 8 lutego 1990 roku zostaje przeprowadzone II Zakładowe Zebranie Delegatów, które w burzliwych obradach wybiera Komisję Zakładową i jej Prezydium w następującym składzie:


Przewodniczący - Ryszard MARKOWSKI


z-ca Przewodniczącego - Tadeusz BURY


z-ca Przewodniczącego - Andrzej DRĄŻEK


Sekretarz - Maria STACHOWICZ


Skarbnik - Elżbieta CZARNIK


Członkowie Prezydium: Alfred WĄS i Jan WILCZEK


W czasie odbywającego się zebrania pojawił się na nim Julian PASTERNAK, pierwszy Skarbnik zakładowej "Solidarności" . Na zebranie przyszedł ze... Sztandarem Komisji Zakładowej, ufundowanym z dobrowolnych składek członków na przełomie lat 1980/81. Sztandar przez mroczny czas stanu wojennego i kolejne lata , ukrywał z narażeniem co najmniej liczenia się z faktem pozbawienia wolności.(patrz: Sztandar Komisji Zakładowej) Po dwóch miesiącach od zebrania członkowie Komisji Zakładowej w związku z nieprzestrzeganiem statutowych obowiązków, zwracają się z żądaniem o ustąpienie ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Ryszarda Markowskiego. 9 kwietnia 1990 roku Przewodniczący składa rezygnację ze swojej funkcji. W dniu 7 czerwca 1990 roku Zakładowe Zebranie Delegatów, wybiera Przewodniczącego i Prezydium Komisji Zakładowej w następującym składzie:


Przewodniczący - Andrzej DRĄŻEK


z-ca Przewodniczącego - Tadeusz BURY


z-ca Przewodniczącego - Stanisław KUŚNIERZ


Sekretarz - Maria STACHOWICZ


Skarbnik - Elżbieta CZARNIK


Członkowie Prezydium: Alfred WĄS i Jan WILCZEK


Na zebraniu tym Delegaci podjęli Uchwałę upoważniającą Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa do udzielenia "votum nieufności" dla Dyrekcji Rz.P.P.K. i U.G. "Kruszgeo". W lipcu 1990 roku Rada Pracownicza odwołuje Dyrekcje Przedsiębiorstwa i jednocześnie wraz z członkami Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przygotowuje zasady konkursu mającego wyłonić nowego Dyrektora Przedsiębiorstwa. Jesienią 1990 roku funkcję Dyrektora po wygranym konkursie obejmuje ku wielkiej radości członków Związku, członek Prezydium Komisji Zakładowej inż. Jan WILCZEK. Funkcję Dyrektora a następnie Prezesa będzie pełnił przez kolejne 14 lat do roku 2004. Liczba członków Komisji Zakładowej "Kruszgeo" w połowie 1990 roku wynosiła 497 osób, co stanowiło 85% pracowników. W związku z upływającą kadencją władz Związku 29 stycznia 1992 roku odbywa się III Zakładowe Zebranie Delegatów, które wybiera nowe władze Komisji, na kadencję 1992-1995r. w składzie:


Przewodniczący - Ryszard DYKIEL


z-ca Przewodniczącego - Tadeusz BURY


z-ca Przewodniczącego - Andrzej DRŻĄEK


Sekretarz - Roman BOBER


Skarbnik - Stanisław KUŚNIERZ


Członkowie Prezydium: Jan PYRCZ i Kazimierz WOJTON.


Nowo wybranej władzy Komisji przychodzi stawić czoła trudnym wyzwaniom transformacji postkomunistycznej gospodarki, które nie omijają także "Kruszgeo". We współpracy z Dyrekcją, KZ opracowuje projekt przekształcenia - prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną ze 100% objęciem udziałów przez pracowników. Największym problemem, który pojawił się w związku z prywatyzacją było przekonanie pracowników do przystąpienia do nowo tworzonej Spółki. I tą kwestię wzięła na siebie zakładowa "Solidarność" wywiązując się z niej perfekcyjnie. Chęć wykupienia Przedsiębiorstwa za własne oszczędności wyraziło 90 % załogi. Do Dyrekcji należało załatwienie spraw prawno-formalnych związanych z prywatyzacją. Po wielu miesiącach trudnych negocjacji z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych 1 października 1993 roku powstało Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" Spółka Akcyjna w Rzeszowie. Na czele Spółki stanął dotychczasowy jej Dyrektor Jan WILCZEK. Do Zarządu Spółki weszli także członkowie "Solidarności" panowie Tadeusz CHORZEPA i Tadeusz KOPCIUCH. Ponadto do Rady Nadzorczej Spółki Komisja Zakładowa desygnowała z pośród swoich członków Andrzeja DRĄŻKA, Tadeusz BUREGO i Ryszarda DYKIELA, który został wybrany na Przewodniczącego Rady. W 9 osobowej Radzie znaleźli się również: Jerzy LUBOWICZ, Józef PODKANOWICZ, Edward RADEK członkowie Związku. Był to ogromny sukces "Solidarności". W związku z wyborem do Rady Nadzorczej Spółki, członkowie Prezydium KZ złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Wobec zaistniałej sytuacji, Komisja Zakładowa zwołała na dzień 15 czerwca 1994 roku IV Zakładowe Zebranie Delegatów. Delegaci wybierali władze Związku w następującym składzie:


Przewodniczący - Roman BOBER


z-ca Przewodniczącego - Marian DRYJA


z-ca Przewodniczącego - Marian NASTAŁ


Sekretarz - Lucjan DZIEPAK


Skarbnik - Jacek ŁĘCKI


Członkowie Prezydium: Zbigniew KOŻUSZEK i Kazimierz WOJTON


Działalność Komisji mającej tak potężne wsparcie we władzach Spółki sprowadzała się do przystosowania się do pracy w nowej "kapitalistycznej" rzeczywistości. Po udanej prywatyzacji w której zasadniczą rolę odegrali ludzie "Solidarności", Przedsiębiorstwo przeżywa swój "złoty okres". Jednak największą porażką Komisji związaną z powstaniem pracowniczej Spółki Akcyjnej jest nagminna rezygnacja pracowników z przynależności do NSZZ "Solidarność". W opiniach wielu z nich związek zawodowy w firmie, której są współwłaścicielami jest "niepotrzebny". Liczebność Komisji zmniejsza się o ponad 20%. W tak bardzo niekorzystnej dla Związku atmosferze 31 stycznia 1995 roku odbywa się V Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Spółki Akcyjnej "Kruszgeo". Delegaci wybierają swoje władze w osobach:


Przewodniczący - Roman BOBER


z-ca Przewodniczącego - Bogusław PLĘS


z-ca Przewodniczącego - Kazimierz WOJTON


Sekretarz - Franciszek FURA


Skarbnik - Jacek ŁĘCKI


Członkowie Prezydium: Jan KRZANOWSKI i Stanisław RÓG


Wybrana na kolejną kadencję Komisja realizowała swoje statutowe obowiązki. W zawartym porozumieniu z Zarządem Spółki Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" wyraziła gotowość do wszelkiej współpracy w zakresie kształtowania stosunków pracy i warunków płacy pracowników. Jak dotychczas zaangażowanie i pracę Komisja wykonywała społecznie. Do Związku w roku 1995 należało 337 pracowników co stanowiło ponad 50% ogółu zatrudnionych. Warto przypomnieć, że w kadencji przypadającej na lata 1995-98 Związek upolitycznił się. Powstaje Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) coś na wzór partii politycznej, która zjednoczyła polską prawicę i w wyborach do Sejmu RP w roku 1997 AWS otrzymuje 33,83% głosów ważnych, co daje 201 mandatów poselskich. Upolitycznienie Związku ma bardzo negatywny skutek. Ludzie nagminnie rezygnują z członkostwa w Związku. Te negatywne skutki na szczęście nie przekładają się na przynależność związkową w "Kruszgeo". 27 marca 1998 roku, kiedy odbywa się VI Zakładowe Zebranie Delegatów, Komisja liczy 334 członków. Zebranie wybiera swoje władze na kolejną kadencję w następującym składzie:


Przewodniczący - Roman BOBER


z-ca Przewodniczącego - Andrzej DRĄŻEK


z-ca Przewodniczącego - Kazimierz WOJTON


Sekretarz - Bogusław PLĘS


Skarbnik - Elżbieta CZARNIK


Członkowie Prezydium: Janusz Drążek, Jan KRZANOWSKI, i Stanisław SZURA.


W skład Komisji wchodzą ponadto Delegaci reprezentujący zakłady i oddziały znajdujące się na terenie działalności "Kruszgeo". Działalność Komisji w latach 1998-2002 sprowadzała się do utrzymania stanu osobowego. Załamanie " rynku budowlanego" w polskiej gospodarce spowodowało, że Spółka "Kruszgeo" przeżywa poważny kryzys. Kryzys ten prowadzi do konfliktów Związku z Zarządem. Jednak siła perswazji zwycięża i obydwie strony dochodzą w relacji wspólnych ustępstw do porozumienia. W tak napiętej atmosferze Komisja przeprowadza swoje VII Zakładowe Zebranie Delegatów w dniu 19 kwietnia 2002 roku. W dniu zebrania Komisja liczy 295 członków. Wybrani spośród nich Delegaci powierzają swoją władzę w latach 2002 - 2006 następującym związkowcom:


Przewodniczący - Bogusław PLĘS


z-ca Przewodniczącego - Roman BOBER


z-ca Przewodniczącego - Jacek ŁĘCKI


Sekretarz - Stanisław KUŚNIERZ


Skarbnik - Antonina SZAJNA


Członkowie Prezydium: Janusz DRĄŻEK, Jan KRZANOWSKI, Stanisław SZURA i Tomasz WOJTON


Nowa Komisja po raz pierwszy po roku 1980 otwiera się na bezpośrednią współpracę z Regionem Rzeszowskim NSZZ "Solidarność" do którego struktur należy. Poprzez uczestnictwo w zebraniach, szkoleniach akcjach protestacyjnych oraz innych formach działalności związkowej, "Solidarność" Kruszgeo zdobywa coraz to większe uznanie i prestiż w działalności związkowej na poziomie Regionu. W czasie kadencji KZ w roku 2004 z funkcji Prezesa "Kruszgeo" SA ustępuję w związku z przejściem na emeryturę Jan WILCZEK.- człowiek do końca wierny "Solidarności". Zmiana władzy w Przedsiębiorstwie powoduje utratę znaczenia Związku. W nowo wybranym Zarządzie "Solidarność" reprezentuje jedynie 2 przedstawicieli. Przewodniczący KZ w ciągu kilku miesięcy dwukrotnie jest przenoszony na inne stanowisko. 31 marca 2006 roku odbywa się VIII Zakładowe Zebranie Delegatów reprezentujących 270 członków Komisji Zakładowej. Delegaci w obliczu utraty znaczenia Związku w Przedsiębiorstwie wybierają Prezydium, któremu powierzają przywrócenie należnej pozycji związku w następującym składzie:


Przewodniczący - Bogusław PLĘS


z-ca Przewodniczącego - Jacek ŁĘCKI


z-ca Przewodniczącego - Marian DRYJA


Sekretarz - Elżbieta MAZUR


Skarbnik - Antonina SZAJNA


Członkowie Prezydium: Roman BOBER, Adam FERET, Zbigniew HAJDAS i Tomasz WOJTON


W trakcie kadencji w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez kolegę Romana BOBERA jego miejsce w Prezydium KZ zajął Wacław PELC. Zaangażowanie członków Komisji Zakładowej w działalność Regionu Rzeszowskiego w kadencji 2002-2006 zostaje zauważona.W czerwcu 2006 roku Walne Zebranie Delegatów Regionu do składu Zarządu wybiera Przewodniczącego KZ Bogusława PLĘSA. Rok 2007 to zmiana władzy w "Kruszgeo" SA .Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na funkcję Prezesa wybiera Jana BATORA a połowę 6-cio osobowego Zarządu reprezentują członkowie "Solidarności". W tak optymistycznym "układzie" P.P.K. i U.G. "Kruszgeo" SA obchodzi jubileusz 50-lecia. Zarówno w Komitecie obchodów jak i w organizowaniu okolicznościowych imprez czynny udział biorą członkowie zakładowej "Solidarności". Zwieńczeniem partnerskiej współpracy organizacji związkowej z Pracodawcą jest udział w I-szej edycji akcji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" pod Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pod nazwą "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Udział ten zakończył się pełnym sukcesem. P.P.K. i U.G. "Kruszgeo" SA w Rzeszowie zostało jednym z 15-stu laureatów. 21 stycznia 2008 roku w Pałacu Prezydenckim Prezes "Kruszgeo" S.A. w obecności Przewodniczącego KZ "Solidarność" odebrał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego okolicznościowy Certyfikat wraz z listem gratulacyjnym. Członkowie Komisji coraz mocniej angażują się we wszelakie akcje i inicjatywy organizowane nie tylko w Regionie Rzeszowskim ale również na poziomie Komisji Krajowej. Przedstawiciele Komisji uczestniczą w manifestacjach związkowych (Rzeszów, Warszawa, Praga), angażują się w akcje charytatywne (Pomoc Kościołowi na Wschodzie), biorą udział w pielgrzymkach (Licheń, Ukraina) i uroczystościach związkowych (Gdańsk). To wszystko sprawia, że KZ NSZZ "Solidarność" w "Kruszgeo" SA stawiana jest za wzór prawidłowo działającej Komisji. 26 marca 2010 roku odbywa się IX ZZD, na którym jego uczestnicy reprezentujący 263 członków, wybierają władze Komisji na kadencję 2010 - 2014. Po 8 latach z funkcji Przewodniczącego rezygnuje Bogusław PLĘS. Delegaci wybierają Przewodniczącego KZ Jacka ŁĘCKIEGO, jest on 7 Przewodniczącym Komisji Zakładowej w jej historii. Prezydium KZ tworzą:


Przewodniczący - Jacek ŁĘCKI


z-ca Przewodniczącego - Bogusław PLĘS


z-ca Przewodniczącego - Zbigniew HAJDAS


Sekretarz - Paweł KARCZ


Skarbnik - Antonina SZAJNA


Członkowie Prezydium: Jan KRZANOWSKI, Andrzej KRZYWIŃSKI, Kazimierz SIECZKOWSKI i Tomasz WOJTON.


Pierwszym sprawdzianem działalności nowych władz Komisji jest WZA "Kruszgeo" SA, które odbywa się 15 maja 2010r. Akcjonariusze Spółki wybierają na kolejną kadencję Zarząd w niezmienionym składzie. Jednak porażką zakładowej "S" jest wybór Rady Nadzorczej. Po raz kolejny do Rady nie wybrani są kandydaci - członkowie NSZZ "Solidarność" w związku z czym w kolejnej kadencji zakładowa "SOLIDARNOŚĆ" nie ma w niej większości. Na zakończenie warto nadmienić, że przez okres 30 lat działalności Komisji Zakładowej działała jednocześnie Zakładowa Komisja Rewizyjna. Przewodniczącymi ZKR NSZZ "Solidarność" w " Kruszgeo" byli miedzy innymi" Jan BURY, Grażyna BURAK, Marian DRYJA, Stanisław FURMAN, Jan KRZANOWSKI, Franciszek FURA, Elżbieta MAZUR, Paweł KARCZ .....CDN opracował B. Plęs i S. Kuśnierz współpraca E. Łeptuch

Copyright © 2008 KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PPKiUG KRUSZGEO SA w RZESZOWIE

liczba odwiedzin strony: 109347